Darmowa rejestracja

Zarejestruj się, aby otrzymywać sms-owe powiadomienia

o wydarzeniach motocyklowych na komórkę!

bo my motocykliści jesteśmy na drodze...

Regulamin

 1. POSTAWOWIENIA OGÓLNE
  Właścicielem portalu informacyjnego zloty-motocyklowe.pl jest firma DC2 Łukasz Fiłyk,
  63-860 Pogorzela, ul Krobska 40 NIP: 696-172-01-29
   
 2. DEFINICJE
  1. Serwis – portal internetowy zloty-motocyklowe.pl zawierający informacje o wydarzeniach motocyklowych i firmach.
  2. Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
  3. Użytkownik - osoba, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
  4. Konto - miejsce w serwisie w którym użytkownik może dokonywać zmiana swoich danych.
  5. Nick - będący unikalną nazwą Użytkownika Serwisu służy do jego identyfikacji i z założenia nie jest nazwiskiem lub nazwą firmy
  6. Adres poczty e-mail - unikalny login, który wraz z hasłem dostępu umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Użytkownik podając adres poczty e-mail oświadcza że jest jej właścicielem i posiada do niej aktywny dostęp. Potwierdzenie tego faktu następuje w momencie kliknięcia przez Użytkownika na link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail.
  7. Potwierdzony adres e-mail – adres poczty e-mail któro został potwierdzony przez kliknięcie linku aktywacyjnego.
  8. Numer telefonu – numer telefonu komórkowego niezbędny do realizacji procesu automatycznych wysyłek powiadomień. Użytkownik podając numer telefonu komórkowego podczas rejestracji oświadcza, że jest jego właścicielem i posiada dostęp do otrzymywania powiadomień na ten numer. Potwierdzeniem tego faktu jest wprowadzenie unikalnego kodu dostarczonego na podany numer przez Użytkownika na jego koncie.
  9. Potwierdzony numer telefonu - numer telefonu, którego autentyczność została zweryfikowana kodem.
  10. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Serwisem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
  11. SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies
  2. konta poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail)
  3. numeru telefonu wraz za aparatem umożliwiającym odbieranie wiadomości SMS
 4.  WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE
  1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Rejestracja oraz przynależność do portalu jest dobrowolna i bezpłatna. (z wyłączeniem Usług Płatnych).
  3. Wszelkie odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora po uprzednim uregulowaniu opłaty.
  4. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://www.zloty-motocyklowe.pl/rejestracja-motocyklista.html oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
  5. Użytkownik, poprzez akceptację wszystkich postanowień Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. USŁUGI PŁATNE: SMS-owe POWIADOMIENIA
  1. Serwis realizuje usługę płatną w postaci wysyłki SMS – owych powiadomień o wydarzeniach umieszczonych na portalu spełniających kryteria określone przez Użytkownika podczas rejestracji
  2. Wysyłka powiadomień odbywa się na zasadach określonych na stronie http://www.zloty-motocyklowe.pl/zasady-otrzymywania-sms-powiadomien.html będących integralną częścią Regulaminu.
  3. Wysyłka realizowana jest w przypadku posiadania przez Użytkownika dodatniej liczby możliwych do wykorzystania SMS.
  4. Każdorazowa wysyłka SMS na telefon Użytkownika zmniejsza liczbę dostępnych SMS o wartość jednej jedności i dotyczy to usług:
   1. wysłania informacji o zbliżającym się wydarzeniu
   2. wysłanie kodu weryfikacyjnego niezbędnego do zmiany numeru telefonu przypisanego do Użytkownika
  5. Usunięcie konta lub rezygnacja z otrzymywania SMS-owych powiadomień nie uprawnia Użytkownika do otrzymania finansowej bonifikaty za niewykorzystane sms, które Użytkownik w danej chwili posiada.
 6. ABONAMENTY I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Ceny abonamentów dostępne są na stronie: http://www.zloty-motocyklowe.pl/abonament-dostep.html i są integralną częścią Regulaminu.
  2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich, bądź wybranych grup Użytkowników. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Serwisu dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz z cennikiem dostępnym na wymienionej stronie. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie.
  3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest
   1. prawidłowo złożone zamówienia na stronie http://www.zloty-motocyklowe.pl/user/doladowaniekonta
   2. dokonanie płatności za wybrany abonament przy pomocy przelewu elektronicznego realizowanego przez serwis transakcyjny dotpay.pl. Więcej informacji odnośnie płatności można znaleźć pod adresem: http://www.zloty-motocyklowe.pl/wazne-informacje/platnosci-internetowe.html
  4. Po odnotowaniu płatności za abonament, na adres e-mail użytkownika wysyłana jest informacja potwierdzająca zwiększenie puli dostępnych SMS na koncie o liczbę wynikającą z opłaconego abonamentu.
 7. FAKTURY
  1. Dla każdego opłaconego zamówienia zostanie wystawiona faktura maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zaksięgowania wpłaty.
  2. W przypadku, kiedy użytkownik chce otrzymać fakture pocztą tradycyjną, musi poinformować o tym administratora serwisu poprzez pocztę e-mail.
 8. DANE OSOBOWE
  1. Po uprzedniej rejestracji i akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
  2. Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, jak również do ich aktualizowania w każdym czasie.
  3. Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług a także do dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
  4. Podczas rejestracji Użytkownik deklaruje chęć otrzymywania informacji handlowych realizowanych przez serwis drogą wiadomości wysyłanych na adres e-mail użytkownika oraz wiadomości SMS rozsyłanych na podany podczas rejestracji potwierdzony numer telefonu komórkowego. Zgoda ta może być cofnięta przez Użytkownika z poziomu swojego panelu.
  5. Dane podane w trakcie rejestracji Użytkownika do Serwisu, nawet jeśli nie noszą znamion danych osobowych, nie są ujawniane przez Administratora Serwisu osobom trzecim.
  6. Użytkownik ma prawo do usunięcia swego konta na portalu www.zloty-motocyklowe.pl
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu, spowodowane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu czy też ingerencją innych Użytkowników, nawet w sytuacji gdy spowodowałoby to utratę danych na kontach użytkowników.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane:
   1. naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania,
   2. przyczynami niezależnymi od Administratora serwisu.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z serwisu spowodowaną działaniami mającymi na celu ulepszenie bądź naprawę serwisu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodne z prawem treści i zdjęcia umieszczone przez Użytkowników.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść dotyczącą wydarzeń, komentarzy użytkowników oraz treści katalogu firm umieszczanych w Serwisie.
  8. Administrator nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy.
 10. REKLAMACJE
  1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz usług można składać e-mail na adres redakcja@zloty-motocyklowe.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   1. numer telefonu – w przypadku spraw związanych z systemem powiadomień SMS-owych
   2. krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia
   3. Dane użytkownika w postaci „Nick” oraz adresy poczty e-mail
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora w terminie do 30 dni, licząc od następnego dnia roboczego, w którym otrzymał reklamację.
  4. W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, administrator poinformuje Użytkownika niezwłocznie o wyniku rozpoznania reklamacji na adres wskazany uprzednio przez Użytkownika.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji anonimowych, tj. takich, które nie zawierają informacji teleadresowych Użytkownika.
 11. KORESPONDENCJA I POWIADOMIENIA
  1. Wszelka korespondencja (e-mailowa lub SMS-owa) kierowana jest na dane podane przez Użytkownika w formularzy rejestracji.
  2. Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez redakcję Serwisu z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego administrator wysyła powiadomienia.
  4. Redakcja Serwisu nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną, ani SMS - wiadomości do Użytkownika zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do Serwisu
  5. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do Serwisu osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną, elektroniczną, telefoniczną itp) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.
 12. ZAKAZY
  1. Użytkownik ma zakaz używania wulgaryzmów oraz wszelkich innych obraźliwych i uwłaczających godność innych Użytkowników słów.
  2. Użytkownik ma zakaz umieszczania wszelkich treści i zdjęć, które dotyczą osób trzecich bez ich uprzedniej, wyraźnej zgody.
  3. Użytkownik ma zakaz naruszania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Użytkownik ma zakaz podejmowania działań na szkodę innych Użytkowników i Administratora.
  5. Użytkownik ma zakaz reklamowania innych stron, firm, usług oraz ofert kupna/sprzedaży poza wyznaczonymi administracyjnie do tego miejscami.
  6. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, Administrator ma prawo usunięcia niewłaściwych treści i zdjęć oraz do zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia.
 13. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
  2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
  3. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu oraz jego funkcjonalności po zmianie Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu
Partnerzy:
CzesciAuto24.pl
Płatności:
Dotpay

Strona główna Kontakt Katalog Dodaj zlot Regulamin Zasady wysyłki SMS Płatności Reklama
Ankiety